Ultima ora

Foarte important pentru poliţişti şi familiile lor. Decontarea cheltuielilor de transport de la domiciliu la serviciu şi invers

Ordin nr. 42 din 4 mai 2015 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, politistii si personalul civil se deplaseaza la si de la locul de munca, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 51/2014


Normele metodologice privind decontarea cheltuielilor de transport in unele situatii in care cadrele militare, şi personalul civil se deplasează la şi de la locul de muncă
1. La articolul 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b), cu următorul cuprins: „b1) la şi de la locul de muncă, potrivit prevederilor art. alin. (1) lit. c) din Hotărârea Guvemului nr. 1.292/2003, cu modificările şi completările ulterioare:'.
La articolul 2,1itera g) se modifică şi va avea următorul cuprins:
g) mijloc de transport detinut legal, cu orice titlu — autovehicul deţinut de către politist ori soţia/soţul acestuia in proprietate personală sau in baza unor contracte legale.
3. După articolul 3 se introduce nou articol, articolul 31, cu următorul cuprins:
,Art. 31. — (1) În situaţiile prevăzute la arl 1 lit. b1), decontarea cheltuielilor de transport pentru deplasările la şi de la locul de muncă urmează regimul deplasărilor in interesul serviciului
(2) Decontarea cheltuielior se face lunar, in condiţile prezentului ordin, cu aprobarea conducătorului unitătii pe raportul scris al personalului indreptăţit, pe baza documentelor justificative, cum ar fi: bonul fiscal de carburant, abonamente, legitimaţii, tichete sau bilete de călătorie. in original, precum şi a documentelor de confirmare a solicitării prezenţei poliţistului la serviciu, după caz.
(3) Pentru deplasările frecvente in interes de serviciu, in scopul realizării operative a sarcinilor, conducătorii unitătilor pot aproba procurarea de abonamente pe calea ferată sau auto dacă valoarea acestora este mai mică decât costul legitimaţiilor/tichetelor/biletelor de călătorie ce s-ar folosi pentru toate deplasările din cursul unei luni.
(4) În situatia în care nu există mijloace de transport in comun. iar deplasarea nu se poate efectua cu un mijloc de transport detinut legal, cu orice titlu, se pot folosi şi autovehicule din inzestrarea Ministerului Afacerilor Interne.
(5) Misiunile ordonate sunt activitătile profesionale desfăşurate in scopul indeplinirii atributiilor şi sarcinilor de serviciu stabilite potrivit legii. inclusiv intervenţiile la solicitări formulate prin Sistemul naţional unic pentru apeluri de urgenţă:
4. După articolul 4 se introduce un nou articoI, articolul 41, cu următorul cuprins:
Art. 41. — (1) 1n situatiile prevăzute la art. 3 şi 4, pot fi procurate şi bilete de călătorie, care se decontează in conditiile prezentului articol.
(2) Decontarea cheltuielilor de transport se face pe baza următoarelor documente de călătorie eliberate de operatorii de transport autorizaţi pentru rutele nespective. astfel: a) abonament lunar, abonamente săptămânale sau bilete de călătorie în varianta care este cea mai economică; sau b) abonamente şi bilete de călătorie, atunci când abonamentele nu acoperă zilele de sâmbătă, duminică sau de sărbătoare legală; sau
c) bilete de călătorie, in cazul motivat in care, pentru ruta utilizată. operatorii de transport autorizaţi nu emit abonamente. (3) Varianta cea mai economică se stabileşte de către structura financiar-contabilă prin realizarea unei analize comparative a cheltuielilor pentru achitarea de abonamente lunare, abonamente săptămânale sau bilete de călătorie. (4) Pentru stabilirea cazului motivat prevăzut la alin. (2) lit. c), personalul îndreptăţit depune: a) un inscris eliberat de acest operator. potrivit căruia nu emite abonamente lunare sau săptămânale pe ruta respectivă: sau
b) o declaraţie pe propria răspundere că a solicitat operatorului de transport autorizat, de pe ruta de deplasare. abonament lunar sau săptămânal, iar acesta nu i-a eliberat 
 
(5) Decontarea cheltuielilor de transport pe baza biletelor de călătorie corespunzătoare călătoriilor efectuate, se poate realiza şi in cazul în care există doi sau mai multi operatori de transport autorizati, care impreună asigură, fracţionat, deplasarea pe ruta respectivă:
5. La articolul 5, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (21)—(23), cu umătorul cuprins:
,(21) Prin exceptie de la prevederde alin. (1) şi (2), deplasarea se aprobă de către: a) conducătorul unităţii Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, pentru personalul propriu indreptăţit ale cărui drepturi se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite: b) conducătorul unitătii ierarhic superiorare, pentru personalul indrepătit care are calitatea de conducător al unitătii sau cea de ordonator secundar/terţiar de credite.
(22)1n situatiile prevăzute la alin. (21), comisia se constituie la nivelul unităţilor la care se dă aprobarea de deplasare, iar membrii reprezentând personal din domeniile resurse umane, management operational. financiar-contabilitate şi logistic se asigură de către unităţile/structurile care deservesc această unitate, la cerere.
(23) În cazul personalului indreptăţit din structurile teritoriale de audit, ale cărui drepturi nu se asigură din bugetul propriu al ordonatorului principal de credite, precum şi al personalului din structurile teritoriale subordonate nemijlocit Inspectoratului GeneraI al Poliţiei Române, ale cărui drepturi se asigură din bugetul inspectoratelor judeţene, conducătorul unităfţi din bugetul căreia se asigură decontarea cheltuielilor de transport constituie comisia in condiţiile alin. (2), la propunerea conducătorului structurii teritoriale. Propunerea, raportul de solicitare a deplasării şi documentele anexate acestuia se pun la dispoziţia comisiei prin grija conducătorului structurii teritoriale. ln cadrul comisiei participă şi conducătorul structurii teritoriale în calitate de membru.
6. La articolul 5, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(6) Comisia analizează raportul de solicitare a deplasării, având in vedere situaţia mijloacelor de transport in comun, in funcţie de tip, grafic orar, distarnţe şi rute, prin reportare la deplasarea solicitată, programul normal de lucru şi posibilitatea asigurării transportului cu aceste mijloace pentru prezenţa personalului la începerea programului şi pentru inapoierea la domiciliul de reşedinţă după terrninarea programului.
7. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins:
,(71) Atunci când comisia se constituie potrivit alin. (23), procesul-verbal, raportul de solicitare a deplasării şi documentele anexate acestuia se transmit conducătorului unităţii competent să gestioneze raporturile de serviciu/ raporturile de muncă ale personalului indreptătit, pentru a hotărî potrivit alin. (7)."
8. La articolul 8, alineatul (1) se modifică ei va avea următorul cuprins:
Art. 6. — (1)1n cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) la art 4 alin. (4), decontarea lunară a cheltuielilor de transport se face in baza cererii de decontare intocmite de personalul indreptăţit, aprobată de conducătorul unităţii
9. La articolul 6, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
(11)Verificarea documentelor justificative depuse impreună cu cererea de decontare şi calcularea sumei aferente lunii pentru care se face decontul se realizează de către structura financiar-contabilă."
10. La articolul 6 alineatul (2), litera d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
.d) un bon fiscal de carburant, emis de societătile de distributie a produselor petroliere pentru achiziţia de carburant in luna care face obiectul decontării.'
11. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
(3) Decontarea se realizează in funcţie de consumul mediu de carburant prevăzut de constructorul autovehiculului şi de sistemul de alimentare a acestuia, dar nu mai mult de 7.5 litri de carburant la 100 km parcurşi. Preţul de vânzare cu amănuntul in funcţie de care se va deconta contravaloarea carburantului este cel inscris in bonul fiscal de carburant prevăzut la alin. (2) lit. d)." 
 
12. La articolul 6, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (31) ei (32), cu următorul cuprins:
.(31) 1n cazul modificării sistemelor de alimentare a motoarelor autoturismelor şi mijloacelor de transport. care au fost initial omologate pentru circulatia pe drumurile publice cu un anumit carburant prevăzut de constructor, decontarea cheltuielilor de transport se realizează in funcţie de preţul de vânzare cu amănuntul al carburantului utilizat potrivit modificării respective, dacă acest preţ este mai mic decât cel al carburantului prevăzut de constructor.
(32)1n situaţia prevăzuta la alin. (31), decontarea cheltuielilor de transport se poate face in funcţie de preţul de vănzare cu amănuntul al carburantului prevăzut de constructor, dacă există cauze obiective pentru care nu a fost utilizat carburantul potrivit modificării sistemelor de alimentare. Cauzele obiective ei distanţele parcurse in aceste condiţii se vor mentiona in cererea de decontare' 
 
13. La articolul 6, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
,(8) Distanta la şi de la locul de muncă», dacă locul de muncă se afiă la peste 5 km de localitatea de domiciliu sau de reşedinţă, in funcţie de care se decontează cheltuielile de transport, se stabileşte pe ruta cea mai scurtă intre limita administrativ-teritorială a localităţii de domiciliu sau de reşedintă şi locul de muncă, pe drumuri publice."
14. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 81, cu următorul cuprins:
,Art. 61. — (1) Rapoartele persoanelor care solicită deplasarea la şi de la locul de muncă şi documentele aferente, în cazurile prevăzute la art. 3 alin. (6) ei art. 4 alin. (4), se păstrează intr-un dosar separat la structura financiar-contabilă.
(2)1n cazul in care documentele prevăzute la art. 6 alin. (2) lit a)—c) au fost depuse impreună cu raportul de solicitare a deplasării sau la solicitarea comisiei pentru analiza deplasării acestea nu vor mai insoţi cererea de decontare lunară a cheltuielilor de transport." 
 
Semnat
Vicepim-minstru, ministrul afacerilor inteme, Gabriel Oprea.
Postat: 12 mai 2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Lumea Constantei Designed by Templateism.com Copyright © 2014

Imagini pentru teme create de Jason Morrow. Un produs Blogger.